บริษัท เคดี อินเตอร์เทค จำกัด

ผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาระบบท่อที่มีศักยภาพ

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ได้ประกอบธุรกิจรับเหมาระบบท่อประปา และท่อแก๊สชีวภาพ รวมทั้งงานติดตังระบบทั่วไปโดยทีมงำนผู้ชำนาญ

ลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นการเดินระบบท่อประปา และท่อแก๊สชีวภาพชนิดความหนาแน่นสูง HDPE เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เรามีทีมงานติดตั้งงานระบบทั่วไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้า (MAKE TO ORDERS)

เพื่อความเป็นผู้นำด้านธุรกิจรับเหมาระบบท่อที่มีศักยภาพ ร่วมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพชีวิตของสังคม และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

หนังสือรับรองจดทะเบียน
บริษัท เคดี อินเตอร์เทค จำกัด

ใบรับรองการส าเร็จหลักสูตรการเชื่อมท่อ
ชนิดความหนาแน่นสูง HDPE

แผนที่
 
บริษัท เคดี อินเตอร์เทค จำกัด

รายการเครื่องจักรกล

เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 450 มม.
จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.
จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 250 มม.
จำนวน 2 เครื่อง
เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.
จำนวน 1 เครื่อง
รถแบ็คโฮ
จำนวน 1 คัน